Huurcontract & Algemene verkoopvoorwaarden

Huurcontract – Charmant huisje in de Tarn

TUSSEN DE ONDERGETEKENDE,

Meneer en / of mevrouw (aangegeven op de advertentie)

Adres:

Stad en postcode

GSM-nummer: +

Email:

hierna te noemen e) “De verhuurder”

EERST

De heer of mevrouw ____________________ geboren op_____ _______ in

Resterend:

Telefoonnummer thuis:

GSM-nummer: +

Email:

Aantal mensen: ____ VOLWASSENEN ____ KINDEREN

Huurder mag de beschikking over het pand, ook niet gratis en / of in bruikleen, aan een buitenlandse persoon overlaten

huis en aangegeven op dit contract.

AAN DE ANDERE KANT

Tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder de woonruimte aan de huurder verhuurt zoals hieronder beschreven.

onder de volgende voorwaarden:

1. ONDERWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST

Partijen verklaren dat deze verhuur geen betrekking heeft op panden waarvoor wordt gehuurd

hoofdwoning of gemengd gebruik professionele en hoofdwoning.

Dienovereenkomstig komen ze overeen dat hun respectieve rechten en plichten zullen worden beheerst door de

bepalingen van dit contract, door het gewijzigde decreet van 28 december 1976 en bij gebreke daarvan door de

bepalingen van het burgerlijk wetboek.

De panden die onder dit contract vallen, worden gemeubileerd verhuurd op seizoensbasis.

2. Adres accommodatie:

AANGEGEVEN OP HET AD

3. DUUR VAN DE SEIZOENVERHUUR

Verhuurder verhuurt de accommodatie van zaterdag tot zaterdag aan Huurder, voor een maximale periode van (aangegeven op de advertentie) niet verlengbare dagen.

De huurder verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de accommodatie uiterlijk op zaterdag om 9.30 uur volledig te hebben verlaten

de sleutels overhandigen aan de verhuurder. Aankomst is op zaterdag vanaf 17.00 uur.

Bij aanvang van de huur zal de verhuurder de huurder de sleutels en instructies met betrekking tot de accommodatie persoonlijk aan de Villa overhandigen,

4. HUURPRIJZEN EN KOSTEN

Partijen zijn overeengekomen om de huurprijs vast te stellen op (aangegeven op de advertentie) EURO voor de gehele duur van de beschreven huurperiode (aangegeven op de advertentie)

Bovenstaande huurprijs is inclusief, voor de gehele duur van de huur, de betaling van lasten.

Verhuurder geeft huurder een ontvangstbewijs van de gedane betaling; bij een storing aan de apparatuur zal verhuurder er alles aan doen om deze zo snel mogelijk te herstellen.

5. RESERVERING

Om verder te gaan met de reservering van de accommodatie, stuurt de huurder dit contract terug, geparafeerd op elke pagina en ondertekend, vergezeld van de betaling van een aanbetaling van € overeenkomend met ongeveer 50% van de totale huurprijs vermeld in 4. Via overschrijving (RIB bijgevoegd) of cheque, Deze betaling wordt gedaan wanneer het ondertekende contract binnen een termijn van maximaal acht dagen wordt verzonden.

6. PRIJSVERORDENING

Het saldo van het in lid 4 genoemde huurbedrag wordt door de Huurder uiterlijk bij het betreden van de woonruimte betaald. De huurder zal deze betaling per cheque of contant betalen op de dag van aankomst of via overschrijving voor aankomst.

7. VEILIGHEIDSBORG

Uiterlijk bij het betreden van het pand zal de huurder aan de verhuurder een bedrag overmaken van (vermeld op de advertentie) door de Huurder, evenals het verlies van sleutels of voorwerpen.

De waarborgsom wordt bij vertrek aan Huurder geretourneerd, eventueel onder aftrek van door de Huurder veroorzaakte schade en / of degradatie van de accommodatie en van het meubilair en de inrichting van de accommodatie, alsmede het verlies van sleutels of voorwerpen. De waarborgsom kan worden gevormd door de overhandiging van een waarborgcheque ondertekend op bevel van de verhuurder die deze zal retourneren onder voorbehoud van de inventaris en inventaris van de inrichting die overeenstemt met de teruggave van de sleutels.

8. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Dit huurcontract wordt intuïtu personæ gesloten ten behoeve van de enige huurder die is geïdentificeerd in

hoofd van het contract. 1 Elke overdracht van deze huurovereenkomst, elke volledige of gedeeltelijke onderhuur, elke voorziening – zelfs gratis – is ten strengste verboden. De Huurder mag de beschikking over het pand, zelfs niet gratis en / of in bruikleen, overlaten aan een persoon buiten zijn woning en aangegeven op dit contract.

9. STAND VAN ZAKEN EN VOORRADEN

Een inventaris en een inventaris van de aan huurder ter beschikking gestelde meubels worden bij het betreden van de woonruimte aan huurder overhandigd. Indien de inventaris en inventaris niet worden opgemaakt en ondertekend door de verhuurder, of zijn vertegenwoordiger, en de huurder ‘gelijktijdig (inventaris en tegenstrijdige inventarissen), worden de inventaris en de inventaris uitgevoerd door de verhuurder alleen en overhandigd aan de huurder bij het betreden van de accommodatie staat binnen 48 uur na het betreden van de accommodatie open voor betwisting door de huurder. Bij gebreke van een betwisting door Huurder binnen deze periode van 48 uur, wordt de inventarisatie en inventarisatie uitgevoerd door Verhuurder en meegedeeld aan Huurder bij het betreden van het pand geacht te zijn aanvaard indien gereserveerd door Huurder. En een inventarislijst wordt bij het einde van de huurovereenkomst door de partijen vastgesteld, waarbij ieder een ondertekend exemplaar bewaart.

Bij het ontbreken van een inventaris en / of inventaris bij het einde van de huur of als de Huurder alleen de inventaris en / of inventaris opmaakt bij het einde van de huur, het ontbreken van een betwisting door de Verhuurder binnen 48 uur na het einde van de huurperiode. huurperiode wordt het pand in goede staat en / of een volledige inventaris teruggegeven.

10, VERKLARING VAN DE LESSOR

De verhuurder verklaart eigenaar te zijn van de accommodatie en gedurende de in lid 3 genoemde periode de vrije beschikking en het volledige genot ervan te hebben.

11. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

De huurder zal de gehuurde accommodatie en het meubilair en de uitrusting vreedzaam gebruiken in overeenstemming met de bestemming die hem door de huurovereenkomst is gegeven en is aansprakelijk voor alle schade en verlies die zich tijdens de looptijd van het contract kunnen voordoen in het pand waarvan hij exclusief geniet. . De Huurder zal de gehuurde accommodatie onderhouden en deze bij het einde van het contract weer in een goede staat van netheid brengen en de verhuur herstellen. Indien in de inventaris voorkomende voorwerpen kapot of beschadigd zijn, kan de verhuurder aanspraak maken op hun vervangingswaarde.

Hij moet elk geluid vermijden dat de buren kan storen, in het bijzonder het geluid dat wordt uitgezonden door radio, televisie en andere kreten.

Bij diefstal en diefstal in het gehuurde kan de huurder geen verhaal op de verhuurder uitoefenen. Hij respecteert het maximale aantal mensen dat het pand kan betreden, in overeenstemming met de hem gegeven beschrijving. De huurder kan zich niet verzetten tegen het bezoek van het pand indien de verhuurder of zijn makelaar daarom verzoekt.

Bij gebreke van teruggave van de accommodatie in perfecte staat, verbindt de Huurder zich ertoe om op eigen kosten de aanbevolen schoonmaakkosten (vermeld op de advertentie) te betalen die de Verhuurder zal moeten uitvoeren.

12. ANNULERING

De ondertekening van het contract bindt beide partijen onherroepelijk. Opzegging is niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van de partijen. Indien de Huurder afziet van de huur, blijft hij aansprakelijk voor de volledige huursom.

12. VERZEKERING

De huurder zal een kopie van zijn uitgebreide woningverzekering verstrekken om zich tegen elk risico te beschermen.

13. VOLLEDIGE BEËINDIGING

In geval van schending door de Huurder van een van de contractuele verplichtingen, wordt deze huurovereenkomst automatisch beëindigd. Deze opzegging wordt van kracht na een termijn van 4 uur nadat een eenvoudige aanmaning per aangetekende brief of per hand overhandigde brief of per e-mail of bericht niet is gelukt.

14. VERKIEZING VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze geschenken kiezen de verhuurder en de huurder domicilie in hun respectieve domicilie. In geval van betwisting is echter de rechtbank van de woonplaats van de verhuurder exclusief bevoegd. Dit contract en de gevolgen ervan zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

15. NIET-ROKERS

De verhuur is rookvrij. Buiten wordt een tolerantie geaccepteerd

De verhuurder

Gedateerd:

Mevrouw (aangegeven op de advertentie)

De nemer

Meneer, mevrouw (aangegeven op de advertentie)

Datum: (aangegeven op de advertentie)